VENDIM FITUESI

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 10.08.2022, shpalli Fitues Znj. Mimoza Biraçi.

NJOFTIM FITUESI

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist (të Sektorit të Prokurimeve), më datë 16.02.2022, shpalli Fitues Z. Detjon Dreni.

“Kur kanë aplikuar për vendin vakant më shumë se një kandidat, çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të proçedurës së konkurimit brenda 2 (dy) ditëve pune pasi shpallet lista me kandidatin e përzgjedhur fitues në faqen zyrtare të SUSN-së. Ankimimi depozitohet me shkrim pranë Zyrës së Protokollit të SUSN-së dhe Drejtoria e Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore zbaton proçedurën e shqyrtimit të ankesave (duke njoftuar Komisionin përkatës) me qëllim shqyrtimin e ankesës dhe dhënien e përgjigjes brenda 3 (tre) ditëve pune nga dita e nesërme e punës e dorëzimit të ankesës.”

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve