I.    Vend vakant: 5 (pesë) sanitare Njësia Tiranë
Dokumentat që duhen dorëzuar:
1. Kërkesë për konkurim;
2. Jetëshkrimi i kandidatit;
3. Dëshmia e penalitetit;
4. Raporti Mjeko-Ligjor.
5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm;
6. Librezë pune;
7. Librezë shëndetësore.
Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.
I.    Vend vakant: 3 (tre) sanitare Njësia Kavajë
Dokumentat që duhen dorëzuar:
1. Kërkesë për konkurim;
2. Jetëshkrimi i kandidatit;
3. Dëshmia e penalitetit;
4. Raporti Mjeko-Ligjor.
5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm;
6. Librezë pune;
7. Librezë shëndetësore.
Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.
1 (një) vend vakant: Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore:
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a.      Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b.      CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c.      Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d.      Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;
e.      Diplomë e nivelit master;
f.        Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h.      Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i.        Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j.        vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;
k.      të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l.        çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
1.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 21.03.2024, ora: 10:00 pranë Sekretarisë së QSRT “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
2.Konkurimi do të kryhet në datë 26.03.2024; ora: 11:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
3. Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e Qendrës Spitalore Rajonale të TIranës “Shefqet Ndroqi”, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
1 (një) vend vakant: Specialist biomedical (inxhinjer Elektrik/Mekanik/Megatronik, etj):
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a.      Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b.      CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c.      Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d.      Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca inxhinjerike (inxhinjer Elektrik/Mekanik/Megatronik, etj);
e.      Diplomë e nivelit master;
f.        Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h.      Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i.        Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j.        vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;
k.      të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l.        çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
1.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 21.03.2024, ora: 10:00 pranë Sekretarisë së QSRT “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
2.Konkurimi do të kryhet në datë 26.03.2024; ora: 12:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
3. Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e Qendrës Spitalore Rajonale të TIranës “Shefqet Ndroqi”, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda