1(një) vend vakant: Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT:
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b.    CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d.    Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;
e.    Diplomë e nivelit master;
f.    Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g.    Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h.    Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i.    Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j.    Një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm (nëse disponon);
k.    çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
2.    Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 15.05.2024, ora: 10:00, pranë Sekretarisë së QSRT “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
3.    Konkurimi do të kryhet në datë 16.05.2024; ora: 10:00, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
4.    Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e QSRT “Shefqet Ndroqi”, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
1 (një) vend vakant: Specialist biomedical (inxhinjer Elektrik/Mekanik/Megatronik, etj):
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a.  Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b.  CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c.  Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d.  Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca inxhinjerike (inxhinjer Elektrik/Mekanik/Megatronik, etj);
e.  Diplomë e nivelit master;
f.  Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g.  Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h.  Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i.  Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j.  vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;
k.  të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l.  çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
2.    Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 15.05.2024, ora: 10:00, pranë Sekretarisë së QSRT “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
3.    Konkurimi do të kryhet në datë 16.05.2024; ora: 11:00, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
4.    Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e QSRT “Shefqet Ndroqi”, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda