1 (një) vend vakant: Specialist (Protokollist/e):

1.Dokumentacioni i kërkuar:

a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;

b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit);

c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID);

d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;

e.    Diplomë e nivelit master;

f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);

g.   Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);

h.   Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;

i.     Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;

j.     vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;

k.   të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;

l.     çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.

 

1.   Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 02.03.2023, ora: 10:00 pranë Sekretarisë së Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

2.   Konkurimi do të kryhet në datë 03.03.2023; ora 10:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.

3.   Kandidati duhe të paraqesi Kërkesën së bashku me listën e dokumenteve që ka bashkangjitur si dhe dokumentacioni i paraqitur duhet të jetë origjinal ose kopje e noterizuar.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda