*    1 (një) vend vakant: Specialist (në Sektorin e Prokurimeve të SUSN-së):

1.Dokumentacioni i kërkuar:

a.       Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;

b.      CV (jetëshkrimi i kandidatit);

c.       Fotokopje e kartës së identitetit (ID);

d.      Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca juridike;

e.       Diplomë e nivelit master;

f.        Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);

g.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);

h.      Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;

i.        Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;

j.        vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;

k.      të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;

l.        çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.

 

1.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 30.05.2023, ora: 10:00 pranë Sekretarisë së Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

2.Konkurimi do të kryhet në datë 31.05.2023; ora: 10:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.

3. Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

 

 

*                  1 (një) vend vakant: Specialist i Sektorit të Auditit (Jurist-e):

1.Dokumentacioni i kërkuar:

a.                   Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;

b.                  CV (jetëshkrimi i kandidatit);

c.                   Fotokopje e kartës së identitetit (ID);

d.                  Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për Shkenca Juridike;

e.                   Diplomë e nivelit master;

f.                    Çertifikatë auditimi nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë (nëse ka);

g.                  Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);

h.                  Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);

i.                    Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;

j.                    Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;

k.                  vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;

l.                    të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;

m.                çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.

1.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 30.05.2023, ora: 10:00 pranë Sekretarisë së Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

2.Konkurimi do të kryhet në datë 31.05.2023; ora: 12:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.

3. Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda