1 (një) vend vakant: Specialist (Sektori i Kontrollit të infeksioneve Spitalore):
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b.    CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d.    Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;
e.    Diplomë e nivelit master;
f.    Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g.    Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h.    Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i.    Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j.    vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;
k.    të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l.    çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
5.    Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 17.04.2024, ora: 10:00, pranë Sekretarisë së QSRT “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
6.    Konkurimi do të kryhet në datë 18.04.2024; ora: 11:00, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
7.    Dokumentacioni duhet të dorëzohet origjinal ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e QSRT “Shefqet Ndroqi”, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda