Bashkangjitur gjeni kriteret e kerkuara:

1. Aplikanti duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:
a. Kërkesën për aplikim në vendin vakant në Nëndrejtorit të Përgjithshëm Mjekësor së bashku me inventarin e
dokumentacionit të dorëzuar,
b. Jetëshkrimin e kandidatit (CV);
c. Librezën e punës;
d. Diploma universitare dhe lista e notave. Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, diploma e tyre duhet
të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, (e detyrueshme);
e. Diplomën e specializimit dhe listës së notave;
f. Lejen e ushtrimit të profesionit;
g. Dëshmi të kualifikimeve shkencore (gradë ose titull akademik/shkencor);
h. Dëshmi të njohjes së gjuhës/ve të huaja;
i. Çertifikatat e pjesëmarrjes në aktivitetet e edukimit në vazhdim të ndjekura brenda dhe jashtë vendit; dhe
çdo dokumentacion tjetër kualifikues për edukimin në vazhdim dhe administrimin spitalor.
2. Kandidatët të cilët nuk janë aktualisht në marrëdhënie kontraktuale pranë SUSN-së nuk mund të
konkurojnë.
3. Kandidati, dosja e të cilit nuk përmban dokumentet e detyrueshme si më sipër, skualifikohet.
4. Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 14.04.2022, ora: 12:00 pranë Sekretarisë
së SUSN-së.
5. Konkurimi do të kryhet në datë 15.04.2022; ora 12.00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SUSN-së.

 

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve