*                  1 (një) vend vakant: Specialist kostoje:
1.Dokumentacioni i kërkuar:

a.                   Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;

b.                  CV (jetëshkrimi i kandidatit);

c.                   Fotokopje e kartës së identitetit (ID);

d.                  Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për Shkenca ekonomike;

e.                   Diplomë e nivelit master;

f.                    Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);

g.                  Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);

h.                  Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;

i.                    Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;

j.                    vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;

k.                  të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;

l.                    çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.

 

1.      Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 29.08.2022, ora: 10:00 pranë Sekretarisë së Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Adr.: Rr. “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

2.      Konkurimi do të kryhet në datë 30.08.2022; ora 10:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.

3.      Kandidati duhe të paraqesi Kërkesën së bashku me listën e dokumenteve që ka bashkangjitur.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve