SEKRETARE – 2 Njoftime Vende Vakante – 22 Prill – 2022

1. një vend vakant: Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SUSN-
së:
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b. CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;
e. Diplomë e nivelit master;
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g. Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h. Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i. Të ketë eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j. Një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm (nëse disponon);
k. çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura
në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
2.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 04.05.2022, ora: 10:00 pranë
Sekretarisë së SUSN-së.
3. Konkurimi do të kryhet në datë 05.05.2022; ora 14:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të SUSN-së.

 2. një vend vakant: Specialist (Sekretar) për Edukimin në vazhdim në
SUSN-së:
1.Dokumentacioni i kërkuar:
a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b. CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;
e. Diplomë e nivelit master;
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g. Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h. Çertifikata ose dëshmi të njohjes së gjuhës/gjuhëve të huaja;
i. Eksperiencë pune në profesion, vërtetuar me librezën e punës;
j. Një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm (nëse disponon);
k. çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura
në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
2.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 04.05.2022, ora: 10:00 pranë
Sekretarisë së SUSN-së.
3. Konkurimi do të kryhet në datë 05.05.2022; ora 14:30 pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të SUSN-së.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve