DREJTOR DREJTORIE – 3 Njoftim Vendet Vakante – 22 Prill – 2022

1. një vend vakant: Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve
Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.
1. Dokumentacioni i kërkuar:
a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b. CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave në Shkenca Juridike;
e. Diplomë e nivelit master;
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g. Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h. Të ketë eksperiencë pune në nivel Drejtues ose menaxherial të paktën një vit, në
profesion, vërtetuar me librezën e punës;
i. çertifikatë ose dëshmi të njohjes së gjuhës/ve të huaja;
j. vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;
k. të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l. çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura
në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.

2.Për këtë pozicion vakant pune prioritet do të kenë kandidatët personel të SUSN-së. Kandidatët personel do
të vlerësohen sipas dosjes personale pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore të SUSN-së.
3.Nëse kërkojnë të paraqesin dokumentacion tjetër shtesë duhet të realizohet brenda afatit kohor të
përcaktuar në këtë njoftim.
4.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 04.05.2022, ora: 10:00 pranë
Sekretarisë së SUSN-së.
5. Konkurimi do të kryhet në datë 05.05.2022; ora 10:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të SUSN-së.

 2. një vend vakant: Drejtor i Drejtorisë së Financave dhe Shërbimeve të
Përgjithshme
1. Dokumentacioni i kërkuar:
a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b. CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave në shkenca ekonomike;
e. Diplomë e nivelit master;
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);

g. Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h. Të ketë eksperiencë pune në nivel Drejtues ose menaxherial të paktën një vit, në
profesion, vërtetuar me librezën e punës;
i. çertifikatë ose dëshmi të njohjes së gjuhës/ve të huaja;
j. vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në fuqi;
k. të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l. çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të përmendura
në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.
2.Për këtë pozicion vakant pune prioritet do të kenë kandidatët personel të SUSN-së. Kandidatët personel do
të vlerësohen sipas dosjes personale pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore të SUSN-së.
3.Nëse kërkojnë të paraqesin dokumentacion tjetër shtesë duhet të realizohet brenda afatit kohor të
përcaktuar në këtë njoftim.
4.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 04.05.2022, ora: 10:00 pranë
Sekretarisë së SUSN-së.
5. Konkurimi do të kryhet në datë 05.05.2022; ora 10:30 pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të SUSN-së.

 3. një vend vakant: Drejtor i Drejtorisë së Kujdesit për Pacientin dhe
Pajisjet
1.Dokumentacioni i kërkuar:

a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;
b. CV (jetëshkrimi i kandidatit);
c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave;
e. Diplomë e nivelit master;
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);
g. Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);
h. Të ketë eksperiencë pune në nivel Drejtues ose menaxherial të paktën një vit, në
profesion, vërtetuar me librezën e punës;
i. çertifikatë ose dëshmi të njohjes së gjuhës/ve të huaja;
j. vërtetim nga punëdhënësi i fundit, që ndaj tij nuk ka marrë masa disiplinore në
fuqi;

k. të paktën një rekomandim ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm;
l. çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet apo të tjera të
përmendura në CV që lidhen me fushën përkatëse të aplikimit.

2.Për këtë pozicion vakant pune prioritet do të kenë kandidatët personel të SUSN-së. Kandidatët personel do
të vlerësohen sipas dosjes personale pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore të SUSN-së.
3.Nëse kërkojnë të paraqesin dokumentacion tjetër shtesë duhet të realizohet brenda afatit kohor të
përcaktuar në këtë njoftim.
4.Afati i fundit i pranimit të dokumentacionit do të jetë data 04.05.2022, ora: 10:00 pranë
Sekretarisë së SUSN-së.
5. Konkurimi do të kryhet në datë 05.05.2022; ora 11:00 pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të SUSN-së.

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve