1.      vend vakant: 1(një) operator/koordinator me pacientët”  Dokumentat që duhen dorëzuar: 1.      Kërkesë për konkurim; 2.      Jetëshkrimi i kandidatit; 3.      Dëshmia e penalitetit; 4.      Raporti Mjeko-Ligjor. 5.      Arsimi i mesëm; 6.      Librezë pune. Dokumentacioni duhet të dorëzohet original ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, ose…

                     1 (një) vend vakant: Specialist (Protokollist/e): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave; e.    Diplomë e nivelit master; f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor); g.   Vërtetim të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit);…

 VENDIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 2 (dy) Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore, më datë 18.11.2022, shpalli Fitues Znj. Artina Skeja dhe Znj. Emaliona Hasani.

Njoftim 2 (dy) vende vakante: Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave; e.    Diplomë e nivelit master; f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti…

1 (një) vend vakant: Specialist Finance: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për Shkenca Ekonomike; e.    Diplomë e nivelit master; f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor); g.   Vërtetim të gjendjes gjyqësore…

 VENDIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist i Sektorit të Prokurimeve, më datë 16.09.2022, shpalli Fitues Z. Detjon Dreni.

Njoftim per vend vakant 1.      1(një) sanitare   1.      Kërkesë për konkurim; 2.      Jetëshkrimi i kandidatit; 3.      Dëshmia e penalitetit; 4.      Raporti Mjeko-Ligjor. 5.      Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm; 6.      Librezë pune; 7.      Librezë shëndetësore. Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.

VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 10.08.2022, shpalli Fitues Znj. Mimoza Biraçi. NJOFTIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist (të Sektorit të Prokurimeve), më datë 16.02.2022, shpalli Fitues Z. Detjon Dreni. “Kur kanë aplikuar për vendin vakant më shumë se një kandidat,…

VENDIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/Koordinatore me pacientet, më datë 12.08.2022, shpalli Fitues Znj. Miranda Abazi.                                                 VENDIM FITUESI   Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1…

                  1 (një) vend vakant: Specialist kostoje: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.                   Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.                  CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.                   Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.                  Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për Shkenca ekonomike; e.                   Diplomë e nivelit master; f.                    Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor); g.                  Vërtetim të gjendjes gjyqësore…

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve