Shkarko Kodi i Etikes – SUSN – Maj – 2022

VENDIM FITUESI  Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 10:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë. Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit…

SEKRETARE – 2 Njoftime Vende Vakante – 22 Prill – 2022 1. një vend vakant: Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SUSN- së: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b. CV (jetëshkrimi i kandidatit); c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku…

PERGJ. SEKTORI – 4 Njoftime vendet vakante – 22 Prill – 2022   1. një vend vakant: Përgjegjës sektori Juridik: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b. CV (jetëshkrimi i kandidatit); c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e…

DREJTOR DREJTORIE – 3 Njoftim Vendet Vakante – 22 Prill – 2022 1. një vend vakant: Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore. 1. Dokumentacioni i kërkuar: a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b. CV (jetëshkrimi i kandidatit); c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d. Diplomë…

Kaldaist Dokumentat qe duhen dorezuar: – Kerkese per konkurim – Jeteshkrim i kandidatit – Deshmia e Penalitetit – Raporti Mjeko-Ligjor – Arsimi – Dokument per kaldaist Dokumentat duhet te dorezohen ne Sekretarine e Spitalit ose me poste te shoqeruar me flete inventari per dokumentat e dorezuara.

– Sanitare Dokumentat që duhen dorezuar Kërkesa Jetëshkrimi i kandidatit Dëshmi e penalitetit Raport mjekoligjor Arsimimi Dokumentat dorëzohen në sekretarinë e spitalit ose me poste të shoqëruar me fletë iventari për dokumentat e dorëzuar.

– Dokumentacioni i papikezuar i detyrueshem qe duhet te paraqitet: 1. Sanitare . Kërkesë për konkurim; . Jetëshkrimi i kandidatit: . Deshmia e penalitetit; . Raport Mjeko-Ligjor; . Libreze Shendetesore; – Dokumentacioni i papikezuar i detyrueshem qe duhet te paraqitet:  2. (Shofer urgjence paraspitalor . Kërkesë për konkurim; . Jetëshkrimi i kandidatit: . Deshmia e…

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve