1(një) vend vakant: Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të QSRT: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.    CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.    Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave; e.    Diplomë e nivelit master; f.    Vërtetim të gjendjes…

 1 (një) lulishtar: > Dokumentat që duhen dorëzuar: > 1. Kërkesë për konkurim; > 2. Jetëshkrimi i kandidatit; > 3. Dëshmia e penalitetit; > 4. Raporti Mjeko-Ligjor. > 5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose Arsim i mesëm Bujqësor ose Arsim i mesëm; > 6. Librezë pune; > 7. Librezë shëndetësore. > Dokumentat duhet të…

    1 (një) vend vakant: Specialist (Sektori i Kontrollit të infeksioneve Spitalore): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.    CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.    Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave; e.    Diplomë e nivelit master; f.    Vërtetim…

I.    Vend vakant: 5 (pesë) sanitare Njësia Tiranë Dokumentat që duhen dorëzuar: 1. Kërkesë për konkurim; 2. Jetëshkrimi i kandidatit; 3. Dëshmia e penalitetit; 4. Raporti Mjeko-Ligjor. 5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm; 6. Librezë pune; 7. Librezë shëndetësore. Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të…

Qendra Spitalore Rajonale e Tiranës “Shefqet Ndroqi” per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 06.02.2024 shpalli Fitues Znj. Rozeta Vodha.

Shkarko Kodi i Etikes – QSRT – JANAR – 2024!!

I. Vend vakant: 4 (katër) sanitare Dokumentat që duhen dorëzuar: 1. Kërkesë për konkurim; 2. Jetëshkrimi i kandidatit; 3. Dëshmia e penalitetit; 4. Raporti Mjeko-Ligjor. 5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm; 6. Librezë pune; 7. Librezë shëndetësore. Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë…

I.    Vend vakant: 2 (dy) sanitare Dokumentat që duhen dorëzuar: 1. Kërkesë për konkurim; 2. Jetëshkrimi i kandidatit; 3. Dëshmia e penalitetit; 4. Raporti Mjeko-Ligjor. 5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm; 6. Librezë pune; 7. Librezë shëndetësore. Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me…

VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 15.09.2023, shpalli Fitues Znj. Zelihe Noka. VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 18.09.2023, shpalli Fitues Znj. Drita Shkambi.

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore, më datë 14.09.2023, shpalli Fitues Z. Florian Islamaj.

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda