1 (një) vend vakant: Specialist (në Sektorin e Prokurimeve të SUSN-së): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.       Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.      CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.       Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.      Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca juridike; e.       Diplomë e nivelit master; f.        Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti…

1 (një) vend vakant: Specialist (në Sektorin e Prokurimeve të SUSN-së): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca juridike; e.    Diplomë e nivelit master; f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti…

THIRRJE PËR APLIKIM PËR DREJTUES TË SHËRBIMIT UNIVERSITAR TË SËMUNDJEVE PULMONARE NË SPITALIN UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”   Në zbatim të nenit 28, të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë”, të pikës 5 të VKM Nr. 424, datë 10.5.2017 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurës…

NJOFTIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist-e në sektorin e Prokurimeve të SUSN, më datë 14.04.2023, shpalli Fitues Znj. Malvina Sina.    

    1 (një) vend vakant: Specialist (në Sektorin e Prokurimeve të SUSN-së): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca juridike; e.    Diplomë e nivelit master; f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti…

NJOFTIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist ((inxhinier Mjedisor), më datë 31.03.2023, shpalli Fitues Znj. Enkeleda Bulku.

Publikim vendi vakant – Sp. inxhinjer mjedisi     1 (një) vend vakant: Specialist (Inxhinier Mjedisor): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.       Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.      CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.       Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.      Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave në shkencat inxhinjerike (inxhinjer mjedisi); e.       Diplomë e nivelit master; f.        Vërtetim…

Vendim Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialiste (Protokolliste), të zhvilluar më datë 03.03.2023, shpalli Fitues Znj. Greta Hoxha. Vendim Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/koordinatore për pacientet, të zhvilluar më datë 06.03.2023, shpalli Fitues Znj. Lirie Garipi.

NJOFTIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/koordinatore për pacientet, më datë 06.03.2023, shpalli Fitues Znj. Lirie Garipi. “Kur kanë aplikuar për vendin vakant më shumë se një kandidat, çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të proçedurës së konkurimit brenda 2 (dy) ditëve pune pasi mbyllet konkursi. Ankimimi depozitohet me…

NJOFTIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist (Protokollist/e), më datë 03.03.2023, shpalli Fitues Znj. Greta Hoxha. “Kur kanë aplikuar për vendin vakant më shumë se një kandidat, çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të proçedurës së konkurimit brenda 2 (dy) ditëve pune pasi shpallet lista me kandidatin e përzgjedhur…

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve