Regjistri i parashikimeve dhe i realizimeve 2022 REGJISTRI I REALIZIMEVE JANAR-PRILL 2022 REGJISTRI I PARASHIKIMEVE SUSN 2022

Ne zbatim te ligjit nr.60/2016 “Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” dhe ligjit nr.150/2020, per disa shtesa te ligjit nr.60/2016,”Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”,ne si Institucion, kemi hapur edhe  adresen e email: sinjalizuesi@sushefqetndroqi.gov.al e cila do te sherbeje per te raportuar  raste te korrupsionit ose praktika te dyshuara korrupsioni.

NJOFTIM ANULLIMI Konkurimi për vendin e punës (vakant) për 2 (dy) Specialistë të Sektorit të Prokurimeve, që do të zhvillohej më datë 26.05.2022, në orën 11:00, u anullua pasi nuk kishte asnjë kandidat aplikant për këto pozicione vakante punësimi. Konkursi do të rishpallet në APP dhe në WEB-in e institucionit tonë. NJOFTIM FITUESI Komisioni i konkurimit të…

Lënda: Informacion për shtyrjen e afatit të dorëzimit të dokumentacionit në vendet vakante të punësimeve në SUSN-në.   KANDIDATËT E INTERESUAR PËR KONKURIMIN NË VENDET VAKANTE     1.   Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 317, datë 18.05.2022, publikuar në Fletoren Zyrtare me nr. 76 datë 20.05.2022, si dhe Urdhërit të Drejtorit të…

Lënda: Informacion për shtyrjen e afatit të hapjes së ofertave në Proçedurën: “Blerje materiale mjekimi për Kardiokirurgjinë në SUSN-në”.   OPERATORËVE EKONOMIK TË MUNDSHËM Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 317, datë 18.05.2022, publikuar në Fletoren Zyrtare me nr. 76 datë 20.05.2022, si dhe Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 216, datë 23.05.2022,…

Publikimi i vendeve vakante 16 Maj 2022   (një) vend vakant: Nëndrejtor i Përgjithshëm Ekonomik: Dokumentacioni i kërkuar: Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; CV (jetëshkrimi); fotokopje e kartës së identitetit, diplomë e nivelit “master i shkencave” në Shkencat Ekonomike; Të paktën 5 vite eksperiencë pune në nivel drejtues e menaxherial në profesion…

Shkarko Kodi i Etikes – SUSN – Maj – 2022

VENDIM FITUESI  Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 10:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë. Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit…

SEKRETARE – 2 Njoftime Vende Vakante – 22 Prill – 2022 1. një vend vakant: Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SUSN- së: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b. CV (jetëshkrimi i kandidatit); c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku…

PERGJ. SEKTORI – 4 Njoftime vendet vakante – 22 Prill – 2022   1. një vend vakant: Përgjegjës sektori Juridik: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b. CV (jetëshkrimi i kandidatit); c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e…

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve